Pre Wedding

Yash & Rucha

Deepsagar & Roshni

Kishan & Krishna

Hemal & Dhruvi

Yash & Prachi

Aakash & Pooja

Raj & Feni

Ashesh & Charmy

Parth & Alisha

Punjan & Vishwa